Camille
Lazzari

———————

Habiter le mouvement
— — — — — — —

Paysages - parcourus et intégrés
— — — — — — —

Gehen
— — — — — — —

Boudler

Uecht
— — — — — — —

Habiter le mouvement

UECHT

Collective exhibition, 5/21 May 2017
35 DEEG - E BILDLECHEN DIALOG work in collaboration with Patricia Baum

LU//

D’Patricia wunnt a schafft zu Lëtzebuerg, d’Camille zu Bréissel.

Wat si verbënnt si genau déi zwou Platzen.

"Während 35 Deeg hunn mir eis eng Foto den Daach geschéckt, vun engem Detail, enger Landschaft, enger Platz déi mir deelen, gedeelt hunn oder déi deen anere kennt. Fir eng Korrespondenz a Form vu Biller ze reconstituéieren, hunn mir de Vocabulaire vum Film benotzt an esou sinn zwou Forme vum Montage dobäi erauskomm."EN//

English version to come soon.

→ Go Back

Camille
Lazzari

———————

News

Works

— — — — — — — — —
Habiter le mouvement

— — — — — — — — —
Paysages - parcourus et intégrés

— — — — — — — — —
Gehen

— — — — — — — — —
Boudler

Exhibitions

— — — — — — — — —
Uecht

— — — — — — — — —
Habiter le mouvement

Master Thesis

Press review

About

Contact